Porządek XX Sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich VII kadencji, która odbędzie się dnia 26 listopada 2015 roku o godzinie 9 00w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z dnia:

 30.09.2015 r., 06.10.2015 r., 26.10.2015 r., 09.11.2015 r.

  1. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.
  2. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.   
  3. Analiza i celowość wydatkowanych środków wszystkich stowarzyszeń
     działających na terenie Gminy w zakresie przyznanych dotacji.
  4. Podjęcie uchwał:

a)                 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2015 rok;

b)                 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Braszowice;

c)                  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Grochowiska;

d)                 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Tarnów;

e)                  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Pawłowice;

f)                   w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku;

g)                 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

h)                 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

i)                   zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ząbkowice Śląskie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;

j)                     w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli;

k)                 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zadania do realizacji w zakresie kontroli.

  1. Interpelacje i zapytania Radnych.
  2. Sprawy różne.

Zakończenie obrad.