Porządek obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich VII kadencji, która odbędzie się dnia 25 lutego 2016 roku o godzinie 9 00w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.
  4. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.   
  5. Informacja o funkcjonowaniu placówek kulturalnych w Gminie – Ząbkowicki Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna- efekty działania, potrzeby i założenia.

       6. Podjęcie uchwał:

a)        w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok;

b)       w sprawie pozbawienia drogi kategorii dróg gminnych;

c)        w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;

d)       zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenie warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie;

 e)      w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem do klasy pierwszej szkoły podstawowej i klasy pierwszej gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie.

 7. Interpelacje i zapytania Radnych.

 8. Sprawy różne.

 9. Zakończenie obrad.