Porządek VII kadencji Sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich , która odbędzie się dnia 28 kwietnia 2016 roku o godzinie 9 00w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

 Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z dnia 31.03.2016 .
  4. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej od ostatniej sesji.
  5. Informacja z pracy Burmistrza Ząbkowic Śląskich od ostatniej sesji.   
  6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w Gminie- funkcjonowanie Straży Miejskiej i Policji.
  7. Podjęcie uchwał:

a)        w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2016 rok;

b)       w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska;

 c)         zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz określenia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ząbkowice Śląskie;

 d)       w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Olbrachcice Wielkie- tereny zurbanizowane;

 e)        w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Ząbkowic Śląskich dotacji celowych dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.

 

  1. Interpelacje i zapytania Radnych.
  2. Sprawy różne.

Zakończenie obrad.