W polskim prawie działalność pożytku publicznego i wolontariat regulowana jest przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 873) tj. z dnia 27 października 2010 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1536) tj. z dnia 14 lipca 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118)

Przytaczając fragment zapisu ustawy zgodnie z art 3 ust 2.

2. Organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.