Studium określa cele i kierunki polityki przestrzennej prowadzonej przez samorząd. Jest dokumentem, z mocy ustawy, obowiązkowo sporządzonym przez każdą z gmin. Niniejszy tekst zawiera informacje opracowane w sposób syntetyczny, dane dotyczące uwarunkowań środowiska przyrodniczego i kulturowego gminy jak i środowiska społeczno– gospodarczego oraz informacje na temat kształtowania kierunków i polityki przestrzennej dla obszaru miasta i gminy, opracowanych w sposób szczegółowy.

Studium stanowi odniesienie i źródło informacji koordynacyjnych dla opracowywania planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych bez planu miejscowego. Pełne opracowanie „Zmiany Studium” obejmuje: tekst „Zmiany Studium” wraz załącznikami; część graficzną: plansze uwarunkowań w skali 1:10.000, plansza kierunków zagospodarowania w skali 1:10.000 w układzie całej gminy.