Brak treści artykułu

Załączniki:

Treść ogłoszenia
SiWZ
Załącznik nr 2 formularz ofertowy część 2
Załącznik nr 1 formularz ofertowy część 1
Załącznik nr 3 formularz ofertowy część 3
załącznik nr 4 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.
Załącznik nr 5 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.
Załącznik nr 6 Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 7 do Wykaz osób zdolnych
Załącznik nr 8 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
załącznik nr 9 zobowiązanie podmiotów do oddana niezbędnych zasobów
Wzór umowy
Wzór umowy
Wzór umowy
załącznik nr 13 przedmiar robót - część 1.
załącznik nr 14 przedmiar robót część 2
załącznik nr 15 przedmiar robót część 3
załącznik nr 16 uproszczona dokumentacja projektowa część 1
załącznik nr 17 uproszczona dokumentacja projektowa część 2
załącznik nr 18 uproszczona dokumentacja projektowa część 3