Brak treści artykułu

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert
Przedmiar pomocniczy
Projekt umowy
Szkic sytuacyjny drogi przewidziane do utwardzenia
Korekta przedmiaru pomocniczego
Protokół z postępowania