Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SiWZ
Załącznik Nr 1- formularz ofertowy
załącznik nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Załącznik Nr 3- Oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
Załącznik Nr 4- harmonogram spłat kredytu
Załącznik Nr 5 - opinia RIO o możliwości spłaty kredytu