Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 do Wykaz osób zdolnych
Załącznik nr 6 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotów do oddana niezbędnych zasobów
załącznik nr 8 wzór umowy
załącznik nr 9 -Program funkcjonalno - użytkowy PFU
Załącznik nr 10 Wypis z planu dz. 44 Centrum
załącznik nr 11 - mapa zasadnicza
Odpowiedź na pytanie
Informacja z otwarcia ofert
Ocena punktowa ofert