https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 do SWZ wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 5 do SWZ wykaz zamówień
Załącznik nr 6 do SWZ zobowiązanie podmiotów do oddana niezbędnych zasobów
Załącznik nr 7 do SWZ oświadczenie dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
Załacznik nr 8 do SWZ- Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Informacja w zakresie dyspozycji art. 222 ust 4 pzp
Informacja z otwracia ofert