LVI Sesja Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbędzie się dnia 27 stycznia 2022 roku o godzinie 8:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. 1 Maja 15.  

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.Przedstawienie porządku obrad.

4.Przyjęcie protokołu z dnia 08.12.2021 r., 17.12.2021 r.  oraz 30.12.2021 r. 

5.Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.  

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7.Sprawozdanie z prac Stałych Komisji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich za rok 2021.


8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/243/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. (projekt nr 1)


9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych  ze środków budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie na dofinansowania budowy lub przebudowy wiat Śmietnikowych.(projekt nr 2)


10.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2022-2025.(projekt nr 3)


11.  Interpelacje i zapytania radnych.

12.  Wolne wnioski i informacje.

13.  Zakończenie obrad.Załączniki:

Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich - 27 stycznia 2022 roku