Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), informacje publiczne udostępniane w BIP nie mogą zawierać niewyjaśnionych skrótów, z wyjątkiem skrótów powszechnie przyjętych i zrozumiałych. W celu ułatwienia użytkownikom korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy poniższy słownik skrótów używanych na stronie BIP.

BIP Biuletyn Informacji Publicznej
CEDIG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

COM

Centrum Obsługi Mieszkańca

COP Centrum Obsługo Podatnika
Dz. U.
Dziennik Ustaw
DUW Dolnośląski Urząd Wojewódzki
JST Jednostki Samorządu Terytorialnego
MKW Miejska Komisja Wyborcza
MPZP Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
NGO skrót od angielskiej nazwy "non governmental organisations" oznaczający organizacje pozarządowe, np. fundacje.
NIK Najwyższa Izba Kontroli
OP Organizacja pozarządowa
OPP Organizacja pożytku publicznego
PE Parlament Europejski
PINB Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
PIP Państwowa Inspekcja Pracy
PKW Państwowa Komisja Wyborcza
POB Punkt Obsługi Bankowej
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
RM Rada Miejska
SIW System Identyfikacji Wizualnej
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SKO Samorządowe Kolegium Odwoławcze
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny.
TCOM Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
UE Unia Europejska
UM Urząd Miejski
UMWD Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
WPI Wieloletni Plan Inwestycyjny
ZSZ Zintegrowany System Zarządzania

 

Departamenty UMW:

DAR Departament Architektury i Rozwoju
DEU Departament Edukacji

DFP

Departament Finansów Publicznych

DIG Departament Infrastruktury i Gospodarki
DNR
Departament Nieruchomości i Eksploatacji
DOA Departament Obsługi i Administracji
DPR Departament Prezydenta
DSS Departament Spraw Społecznych

 

Wydziały i biura UMW

MKZ Miejski Konserwator Zabytków

WAB

Wydział Architektury i Budownictwa

WFI Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej
WED
Wydział Edukacji
WFN Wydział Finansowy
WKS Wydział Księgowości
WPO Wydział Podatków i Opłat
WZN Wydział Zarządzania Należnościami
BFS Biuro Funduszu Spójności

BRG

Biuro Rozwoju Gospodarczego

WZF Wydział Zarządzania Funduszami
WIM
Wydział Inżynierii Miejskiej
ZTS Zespół ds. Rozwoju Transportu Szynowego
WBZ Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
WLM Wydział Lokali Mieszkalnych
WNK Wydział Nieruchomości Komunalnych
WSP Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

WTR

Wydział Transportu

WSR Wydział Środowiska i Rolnictwa
ZPM
Zespół ds. Projektów Międzywydziałowych
USC Urząd Stanu Cywilnego
WKN Wydział Kontroli
WOU Wydział Obsługi Urzędu
WOK Wydział organizacyjny i Kadr
WPN Wydział Prawny

WSO

Wydział Spraw Obywatelskich

WZP Wydział Zamówień Publicznych
BHP
Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
BRK Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
BNW Biuro Nadzoru Włśicielskiego
BPR Biuro Prezydenta
BPM Biuro Promocji Miasta
BWU Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi

BWZ

Biuro Współpracy z Zagranicą

BZP Biuro Zarządzani Projektami
WKO
Wydział Komunikacji Społecznej
ZAW Zespół Audytu Wewnętrznego
BSR Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji
BWO Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
WKL
Wydział Kultury
WZD Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
WNS Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości

 

Jednostki i spółki miejskie

ZDiUM Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ZZK Zarząd Zasobu Komunalnego

ZIM

Zarząd Inwestycji Miejskich

ZZM Zarząd Zieleni Miejskiej
MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
CIRS Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego
ZOJM Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich
MCUS Miejskie Centrum Usług Socjalnych

SM

Straż Miejska

WZF Wydział Zarządzania Funduszami
MCS
Młodzieżowe Centrum Sportu
ZCK Zarząd Cmentarzy Komunalnych
ZGKiKM Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
PMWiK Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
CDN Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ZAZ Zakład Aktywności Zawodowej
PUP Powiatowy Urząd Pracy