W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Ogłoszenie o drugim naborze wniosków do zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

 

 

Ogłoszenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich o drugim naborze wniosków do zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o drugim naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza drugi nabór wniosków do zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

1.Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania:

1) Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2) Gmina Ząbkowice Śląskie może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w uchwale nr LIX/394/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

3) Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Ząbkowice Śląskie zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2.Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków.

3.Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

1) Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

2) Wniosek należy składać na formularzu zgodnym z zasadami przyjętymi uchwałą nr LIX/394/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (wzór poniżej).

3) Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 3 500 000,00 złotych.

4) Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w BOI Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w godzinach pracy urzędu lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku, poz. 234) na adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP :/gzab/skrytka, podpisany podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym w terminie do dnia 8 sierpnia 2023 roku.

5) O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, złożenia w formie elektronicznej lub data wpływu (doręczenia) do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich drogą pocztową.

6) Wniosek powinien być wypełniony na komputerze lub czytelnym pismem (zalecane DRUKOWANE litery).

7) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

 4. Zasady wyboru wniosków

1) Wyboru wniosków dokonuje komisja uwzględniając następujące kryteria:

a.komplementarność projektu z dokumentami strategicznymi gminy – 0-5 pkt

b.kontynuacja prac przy zabytku – 0-5 pkt

c.doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków zewnętrznych w latach 2018-2022: brak - 0 pkt, 1-3 projektów - 3 pkt i powyżej 4 – 5 pkt

d.dostępność zabytku dla osób z niepełnosprawnościami 0-1 pkt

e. dostępność zabytku dla odwiedzających: brak – 0 pkt, 1-5 dni w tygodniu 3 pkt i powyżej 6 dni w tygodniu 5 pkt

f. gotowość do wykonania zadania: brak – 0 pkt, koncepcja lub PFU – 2 pkt, dokumentacja projektowa – 2 pkt, dokumentacja projektowa i pozwolenie konserwatora  zabytków - 3 pkt, dokumentacja projektowa, pozwolenie konserwatora  zabytków i pozwolenie na budowę – 5 pkt.

2) W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje kolejność złożenia wniosku.

3)  Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

4)  Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 5. Warunki podpisania umowy o dotację

1) Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Ząbkowice Śląskie.

2)  Podpisanie umowy z Wnioskodawcą będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów wynikających z uchwały nr LIX/394/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

3) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Ząbkowice Śląskie.

 6.  Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przy czym podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.

7. Rozstrzygnięcie naboru wniosków

Informacja o zgłoszeniu wniosku do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

 8. Postanowienia końcowe

1) Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Marta Ptasińska – kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych - tel. 74 8165 313, e-mail: marta.ptasinska@zabkowiceslaskie.pl

2) Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 08.08.2023 r. oraz wnioski niekompletne bądź nieczytelne nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że Rządowy Program Odbudowy Zabytków nie jest powiązany z gminnym programem dotacji realizowanym na podstawie uchwały nr LIX/394/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Załączniki

Powiadom znajomego