W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Ogłoszenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta obejmującej dofinansowanie infrastruktury służącej do wspólnego użytkowania

OGŁOSZENIE

Burmistrz Ząbkowic Śląskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu  miasta  obejmującej  dofinansowanie  infrastruktury  służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1073) o dotację ubiegać mogą się Stowarzyszenia  Ogrodowe,  prowadzące Rodzinne Ogrody Działkowe na obszarze danej gminy i otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy.

I. Beneficjenci zadania:

Rodzinny ogród działkowy może ubiegać się o udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie przedsięwzięcia jeżeli łącznie spełnia następujące kryteria:

1) znajduje się na obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie

2) nie jest w pełni wyposażony w infrastrukturę lub gdy istniejąca infrastruktura jest w złym stanie technicznym,

3) istnieje społeczne zapotrzebowanie na urządzenie użyteczności publicznej jakim jest rodzinny ogród działkowy.

II. Przedmiot zgłaszanych wniosków oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych 
na dotację:

Zadania zlecone do realizacji obejmują dofinansowanie  infrastruktury  służącej do wspólnego użytkowania przez użytkowników działek rodzinnych ogrodów działkowych położonych 
na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.. Wysokość dotacji przewidziana w budżecie gminy 
na 2024  rok – 100 000,00 zł.

III. Termin realizacji zadania:

Ustala  się  termin  realizacji zadania  po  podpisaniu  umowy  nie dłuższy niż  do  dnia 25.10.2024 r.

IV. Termin składania wniosków:

Kompletny wniosek z podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2024 r., do godz. 14:00 w Biurze Obsługi Interesanta (parter) - Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, lub nadesłać ofertę drogą pocztową na ww. adres (za ofertę złożoną w terminie zostanie uznana taka oferta, która wpłynie do Biura Obsługi Interesanta do godz. 14:00 w dniu 15.04.2024 r.). Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie rozpatrzona.

V. Warunki, jakie musi spełniać wniosek o przyznanie dotacji:

Wniosek należy złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Uchwały
Nr XXVI/181/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie  określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych. Wniosek należy wypełnić czytelnie w sposób trwały. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.

 
VI. Do wniosku o przyznanie dotacji dołączyć należy:

1) harmonogram prac wraz z kosztorysem i wskazaniem źródła finansowania (jeżeli finansowanie danej pozycji następuje z kilku źródeł , należy wskazać kwoty finansowania z każdego źródła oddzielnie),

2) kserokopia uzyskanego pozwolenia (zgłoszenia) na wykonanie zamierzonego działania 
 (jeśli jest wymagane),

3) projekt (jeśli jest wymagany),

4) oświadczenie o możliwości lub braku możliwości odliczenia podatku od towarów i usług.

Wskazane załączniki należy przedstawić w oryginale lub w kopii potwierdzonej za zgodność
 z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania rodzinnego ogrodu działkowego.

VII. Kryteria i tryb wyboru zadania, na którego realizację zostanie udzielona dotacja:

1. Przy  podejmowaniu  decyzji  w sprawie  udzielenia  dotacji  i ustalaniu  jej  wysokości uwzględnia się w szczególności:

1) możliwości finansowe budżetu

2) stan techniczny istniejącej infrastruktury ogrodowej,

3) braki wyposażenia w infrastrukturę ogrodową,

4) społeczne zapotrzebowanie na działki w rodzinnym ogrodzie działkowym,

VIII. Postanowienia końcowe:

W pozostałym zakresie nieuregulowanym w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają odpowiednie przepisy Uchwały Nr XXVI/181/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie  określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Ząbkowice Śląskie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Załączniki

Powiadom znajomego