Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Załącznik nr 3 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe
Załącznik nr 4 wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 do Wykaz osób zdolnych
Załącznik nr 6 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotów do oddana niezbędnych zasobów
Załącznik nr 8 projekt umowy
Załącznik nr do 9 pomocniczy przedmiar robót - Kusocińskiego
Załącznik nr do 10 dokumentacja projektowa
Załącznik nr do 11 STWiOR
Załącznik nr 12 projekt stałej organizacji ruchu drogowego
Informacja z otwarcia ofert