https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 do SWZ wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia