https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz zamówień
Załącznik nr 6 do SWZ – Zobowiązanie podmiotów do oddana niezbędnych zasobów
Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy;
Załącznik nr 9 do SWZ – Projekt budowlany;
Załącznik nr 10 do SWZ – STWiORB;
Załącznik nr 11 do SWZ – Inwentaryzacja;
Załącznik nr 12 do SWZ – Pomocniczy przedmiar robót;