https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz zamówień
Załącznik nr 6 do SWZ – Zobowiązanie podmiotów do oddana niezbędnych zasobów
Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 8 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy w zakresie ustawy sankcyjnej
Załącznik nr 9 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy
Załącznik nr 10 do SWZ - Przedmiar robót
Załącznik nr 11 do SWZ - SSTWiOR
Załącznik nr 12 do SWZ - Plan sytuacyjny
Załącznik nr 13 do SWZ - PZT
Załącznik nr 14 do SWZ - Przekrój
Załącznik nr 15 do SWZ - PZT opis techniczny
Załącznik nr 16 do SWZ - zaświadczenie o braku sprzeciwu
Załącznik nr 17 do SWZ - Opinia PWiK Delfin
Załącznik nr 18 do SWZ - Opinia PWiK Delfin załącznik graficzny
Załącznik nr 19 do SWZ - Opinia WUOZ
Załącznik nr 20 do SWZ - Uzgodnienie PSG
Załącznik nr 21 do SWZ - Uzgodnienie PSG załącznik graficzny
Załącznik nr 22 do SWZ - Uzgodnienie Tauron