Brak treści artykułu

Załączniki:

Treść o0głoszenia
SiWZ
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 do Wykaz osób zdolnych
Załącznik nr 6 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotów do oddana niezbędnych zasobów
Załącznik Nr 8 - wzór umowy
UWAGA PONOWNE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
UWAGA PONOWNA ZMIANA TREŚCI SIWZ
PRZEDMIAR POMOCNICZY - Adaptacja pomieszczeń
Przedmiar pomocniczy - Platforma dla niepełnosprawnych
STWiOR Adaptacja pomieszczeń.
STWiOR Platforma.
Projekt Adaptacja pomieszczeń
Projekt Platforma
Uwaga OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
UWAGA ZMIANA TREŚCI SIWZ