Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
Załącznik nr 3 Instrukcja_pobierania_jednolitego_europejskiego_dokumentu_zamowienia
Załącznik nr 4 Klucz publiczny
Załącznik nr 5 do SIWZ- oświadczenie wykonawcy, że nie wydano wobec niego prawomocnego wyroku
Załącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy, że nie wydano wobec niego orzeczenia
Załącznik nr 7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 8 Harmonogram spłat kredytu
Załącznik nr 9 - RIO opinie
odpowiedzi na zapytania
2 pismo dot. odpowiedzi na zadane pytania
Odpowiedzi na zapytania
Odpowiedzi na zapytania
Informacja z otwarcia oferty