https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik nr 1 do SWZ formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępoowania
Załącznik nr 3 do SWZ oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 do SWZ wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia
Załącznik nr 5 do SWZ wykaz zamówień
Załącznik nr 6 do SWZ zobowiązanie podmiotów do oddana niezbędnych zasobów
Załącznik nr 7 do SWZ oświadczenie dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 8 do SWZ projekt umowy
Informacja art. 222 ust. 4
Informacja z otwarcia ofert
Informacja dot. unieważnienia postępowania