Brak treści artykułu

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Formularz oferty dla Sekcji I
Formularz oferty dla Sekcji II
Umowa generalna dla Sekcji I
Umowa generalna dla Sekcji II
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ
Odpowiedzi na pytania - pismo z dnia 11.12.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA