W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Konsultacje społeczne

XML
UCHWAŁA Nr VI/31/2009    RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH   
z dnia 29 maja 2009 roku

w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ząbkowice Śląskie


Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:         

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:    
   1) gminie - należy przez to rozumieć miasto i gminę Ząbkowice Śląskie,         
   2) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Ząbkowic Śląskich,        
   3) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską Ząbkowic Śląskich,                     
   4) przewodniczącym rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich, 
   5) konsultacjach - należy przez to rozumieć konsultacje z mieszkańcami Gminy Ząbkowice Śląskie.

§ 2. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy w celu poznania opinii mieszkańców, co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacjom.     

§ 3. 1. Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa oraz w innych sprawach należących do kompetencji gminy uznanych za istotne dla gminy, jeżeli rada tak postanowi.     
2. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą obejmować obszar całej gminy lub mieć charakter lokalny, dotyczący mieszkańców określonej części gminy. 

§ 4. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących trybach:                     
  1) wypełnienia karty konsultacyjnej poprzez udzielenie odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej na postawione pytania bądź wybór określonego wariantu rozwiązania sprawy,         
  2) wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,      
  3) zebrań z mieszkańcami, których przedmiotowa sprawa dotyczy,     
  4) innym przyjętym wariancie.
2. Tryby wymienione w ust. 1 można łączyć.                

§ 5. 1. Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji, o których mowa w § 2, może wystąpić:

1) burmistrz,

2) komisja rady,

3) rada miejska,

4) co najmniej 25 mieszkańców gminy,

5) organizacja społeczna lub biznesowa działająca na terenie gminy.

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać przedmiot i zasięg terytorialny konsultacji oraz uzasadnienie jej przeprowadzenia.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zawierać informacje o proponowanym terminie i formie konsultacji.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do przewodniczącego rady.

5. Przewodniczący rady przygotowuje projekt uchwały o przeprowadzeniu konsultacji i przedstawia go na najbliższej sesji do rozpatrzenia przez radę. O terminie sesji przewodniczący rady informuje wnioskodawcę.

§ 6. Wniosek, który zostanie wniesiony, przez co najmniej 25 mieszkańców gminy powinien zawierać:

  1)  uzasadnienie wniosku o przeprowadzenie konsultacji,

  2)  listę co najmniej 25 mieszkańców gminy popierających wniosek, zawierającą:

a)  imię i nazwisko,

b) adres,

c)  numer PESEL,

d) własnoręczny podpis,

  3)  wskazanie osoby bądź osób upoważnionych do reprezentowania grupy mieszkańców występujących z wnioskiem.

§ 7. 1. Rada podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu lub odmowie przeprowadzania konsultacji.

2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku, a także wtedy, gdy konsultacje mogłyby doprowadzić do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem, rada podejmuje uchwałę o odrzuceniu wniosku.

3. Podjęcie uchwały o przeprowadzeniu lub o odmowie przeprowadzania konsultacji poprzedza analiza i ocena skutków ekonomicznych (koniecznych do poniesienia kosztów) w stosunku do zamierzonego celu konsultacji (przedmiotu konsultacji) i wpływu problemu będącego przedmiotem ewentualnych konsultacji na społeczność gminy.

§ 8. Uchwała rady w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinna zawierać w szczególności określenie:

  1)  przedmiotu konsultacji,

  2)  terenu objętego konsultacjami,

  3)  terminu przeprowadzenia konsultacji,

  4)  trybu przeprowadzenia konsultacji określonego w § 4.

§ 9. Nie później niż na 14 dni przed terminem przeprowadzenia konsultacji burmistrz:

  1)  przygotowuje kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem konsultacji,

  2)  sporządza spis osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach,

  3)  określa wzór protokołu zawierającego zbiorcze wyniki konsultacji.


§ 10. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby posiadające czynne prawo wyborcze do rady gminy na terenie gminy objętym konsultacjami, stale zamieszkałe na terenie gminy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w ust. 2.

2. Jeżeli przedmiot konsultacji bezpośrednio jest związany z działalnością danej grupy społecznej lub zawodowej, to uprawnionymi do udziału w konsultacjach są odpowiednio do przedmiotu konsultacji osoby prowadzące działalność społeczną lub wykonujące pracę zarobkową na terenie gminy.

§ 11. Uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji ogłasza się przez rozplakatowanie na terytorium objętym konsultacjami, co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia konsultacji.

§ 12. 1. Tryb konsultacji uważa się za zachowany bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy i nie są dla organów gminy wiążące.

§ 13. 1. Burmistrz przekazuje zbiorcze wyniki konsultacji niezwłocznie po ich zakończeniu przewodniczącemu rady oraz ogłasza o wynikach konsultacji, w drodze komunikatu podanego do publicznej wiadomości, nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu konsultacji.      
2. Przewodniczący rady przedstawia wyniki konsultacji na najbliższej sesji rady.           
           
§ 14. Wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi.

§ 16.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 17. Traci moc uchwała Nr V/34/2005 Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z 25 maja 2005 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.


 

                                                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                (-) Andrzej Dominik