W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Dostępność +

XML

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich.

Data publikacji strony internetowej:  2015-01-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2022-10-11.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:  2022-10-11.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
Grafiki, zdjęcia prezentujące informacje nie mają dodanych tekstów alternatywny lub opisów treści.
Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym.
Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.
Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
Transmisje nadawane na żywo nie mają dodanych napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji.
Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Pliki wideo z nagranych już transmisji nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Jolanta Cholewińska. Kontakt: jolanta.cholewinska@zabkoiwiceslaskie.pl, tel. 748165325. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich odpowiada Jolanta Cholewińska, jolanta.cholewinska@zabkowiceslaskie.pl, tel.748165325.

Informacje na temat procedury
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących bip.zabkowiceslaskie.pl odpowiada: Wydział Organizacyjny  Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich

adres poczty elektronicznej:krystian.nowakowski@zabkowiceslaskie.pl
telefon: 748165-302
Koordynator ds. dostępności:  Jolanta Cholewińska
telefon: 748165-325
e-mail: jolanta.cholewinska@zabkowiceslaskie.pl
Każdy ma prawo:
- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
- dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
- wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej -formie,

- wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem

Wniosek o zapewnieniu dostępności cyfrowej

Klauzula informacyjna

Rozpatrzenie żądania powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania dotyczący dostępności cyfrowej można złożyć skargę do Burmistrza Ząbkowic Śląskich:

adres: ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie
e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury dotyczącej dostępności cyfrowej można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej powinien zawierać:

- dane kontaktowe wnioskodawcy,
- opis sprawy, którą chce załatwić osoba ze szczególnymi potrzebami,
- wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, lub informacyjno - komunikacyjnym,
- wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
- wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności - jeżeli dotyczy,

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Klauzula informacyjna

W odniesieniu do wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej: bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, nie jest możliwe w terminie określonym w zdaniu pierwszym, wnioskodawca powiadamiany jest o przyczynach opóźnienia i nowym terminie zapewniania dostępności, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, wnioskodawca jest niezwłocznie zawiadamiany o braku możliwości zapewnienia dostępności.
W zawiadomieniu zawarte jest uzasadnienie stanowiska, w szczególności wskazuje się okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności. W takim przypadku zapewnia się dostęp alternatywny stosownie do art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku gdy podmiot nie zapewnił Wnioskodawcy dostępności architektonicznej lub informacyjno -komunikacyjnej, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi.Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON za pomocą formularza

 

Dostępność architektoniczna


Siedziba Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich:

ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

do drzwi wejściowych prowadzą schody – wyposażone w ścieżki naprowadzające oraz pola uwagi dla osób niewidomych,
wejście do budynku nie zawiera pochylni i platformy umożliwiającej wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych,
nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, 
w budynku nie jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynków,
przy wejściu do budynku od strony parkingu jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych – można skorzystać ze schodołazu,
informacje głosowe udzielane są przez kontakt z pracownikiem Biura Obsługi Interesanta,
na schodach umieszczono nakładki kontrastowe w kolorze żółtym,
na poręczach schodów znajdują się nakładki kierunkowe w systemie Braille’a,
po prawej stronie obok Biura Obsługi Interesanta jest plan tyflograficzny,
na drzwiach szklanych znajdują się taśmy kontrastowe w kolorze żółtym,
na korytarzach urzędu obok drzwi toalet i pomieszczeń biurowych wywieszone są tabliczki informacyjne w alfabecie Braille’a z piktogramem i czarno-drukiem,
do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,
na parkingu urzędu jest wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
urząd posiada dwie pętle indukcyjne w Biurze Obsługi Interesanta oraz Sali konferencyjnej,
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich realizuje obsługę osób niesłyszących i słabo słyszących poprzez usługę połączeń w formie on-line, dzięki której można się skontaktować z tłumaczem języka migowego link

Aplikacje mobilne
Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia następujące aplikacje mobilne: mObywatel w wersji dla systemu Android mObywatel w wersji dla systemu iOS. Nazwy aplikacji są linkami prowadzącymi do miejsca, z którego można pobrać aplikację, na przykład do sklepu z aplikacjami. Poza wspomnianymi wymaganiami Deklaracja Dostępności może zawierać również inne elementy i informacje, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia i informowania o dostępności. Takie elementy mogą być dodane do Deklaracji wedle uznania.

 

POŁĄCZENIE ON-LINE Z TŁUMACZEM POLSKIEGO JĘZYKA MIGOWEGO

 

 

 

Link do połączeń z poziomu strony internetowej po kliknięciu w poniższy obrazek:


 


Do poprawnego połączenia z naszymi tłumaczami potrzebne jest:

urządzenie (laptop, komputer, tablet) z dostępem do kamerki, mikrofon, głośnik lub słuchawki,
dostęp do połączenia internetowego,
aktualna wersja przeglądarki internetowej ( Chrome, Firefox, Microsoft Edge)
Usługa dostępna jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich:
poniedziałek od 8:00 do 18:00
wtorek - piątek od 8:00 do 15:00

 

FILMY W POLSKIM JĘZYKU MIGOWYM