Brak treści artykułu

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SiWZ
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia
Załącznik nr 3 - oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 do Wykaz osób zdolnych
Załącznik nr 6 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
załącznik nr 7 zobowiązanie podmiotów do oddana niezbędnych zasobów
załącznik nr 8 projekt umowy
załącznik nr 9 przedmiar wersja edytowalna
załącznik nr 10 dokumentacja projektowa
załacznik nr 11 STWiOR
załącznik nr 12 decyzja 271-2019
załącznik nr 13 POR docelowej
Ogłoszenie o zmianie umowy