W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1 Maja 15
57-200 Ząbkowice Śląskie


tel. +48 74 816 53 00
fax +48 74 815 54 45


e-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl

adres skrzynki podawczej ePUAP:/gzab/skrytka
link  do ePUAP

NIP Gmina: 887-16-35-243,
NIP Urząd Miejski: 887-00-11-210
REGON Gmina: 890718461
REGON Urząd Miejski: 000526110


Identyfikator Gminy TERYT - 0224053

Wybory Ławników na kadencję 2020-2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYBORÓW ŁAWNIKÓW
NA KADENCJĘ 2020-2023

 

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Rada Miejska Ząbkowic Śląskich dokona wyboru ławników

do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich łącznie 19 ławników, w tym:


do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich11 ławników

do Wydziału Pracy8  ławników


do Sądu Okręgowego w Świdnicy łącznie 2 ławników, w tym:

 do Wydziału III Karnego- 2 ławników


ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

•  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

•  jest nieskazitelnego charakteru,

•  ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat

•  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,

•  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

•  posiada, co najmniej wykształcenie średnie.


Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

•  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

•  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

•  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

•  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

•  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

•  duchowni,

•  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

•  funkcjonariusze Służby Więziennej,

•  radni gminy, powiatu i województwa.


Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:


•  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

•  oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

•  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

•  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.


Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia


•  2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 •  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

 •  Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).


WZORY DOKUMENTÓW

Karty zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, znajdują się również do pobrania w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śl. -  Biuro Obsługi Interesanta ul. 1 Maja 15  na parterze budynku UM

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami  przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesanta ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem
tel.: 748165-305, 748165-302

Załączniki

Powiadom znajomego