Brak treści artykułu

Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SIWZ
Formularz oferty dla Sekcji I
Formularz oferty dla Sekcji II
Umowa generalna dla Sekcji I
Umowa generalna dla Sekcji II
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
Wniosek o udostępnienie części poufnej SIWZ
Odpowiedzi na pytania - pismo z dnia 11.12.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Odpowiedzi na pytania - pismo z dnia 14.12.2020 r.
ZMIENIONE oświadczenie o przynależności lub brak przynależności do grupy kapitałowej
ZMIENIONY Załącznik 3 do SIWZ
Odpowiedzi na pytania - pismo z dnia 16.12.2020 r.
OSTATECZNY_Załącznik 3 do SIWZ
Informacja z otwarcia ofert
Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY