https://zabkowiceslaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlZałączniki:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SWZ.
Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 do SWZ - Wykaz osób
Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz zamówień
Załącznik nr 6 do SWZ – Zobowiązanie podmiotów do oddana niezbędnych zasobów
Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
Załącznik nr 9 do SWZ – Pomocnicze przedmiary robót.
Załącznik nr 10 do SWZ – Projekt PZT
Załącznik nr 11 do SWZ – Projekt PZT wylot
Załącznik nr 12 do SWZ – Projekt TOR
Załącznik nr 13 do SWZ – Projekt DOR
Załącznik nr 14 do SWZ – PT b. sanitarna
Załącznik nr 15 do SWZ – PT b. teletechniczna
Załącznik nr 16 do SWZ – PT b. drogowa.
Załącznik nr 17 do SWZ – STWIORB- y
Załącznik nr 18 do SWZ – Opinia geotechniczna
Załącznik nr 19 do SWZ – Dokumenty merytoryczne tj. decyzje, zaświadczenia
Informacja art. 222 ust.4.